TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bilindiği üzere tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin iş ve işlemler 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmekteydi.

26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/2/2014 tarih ve 2014/6041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 26/04/2014 tarihi itibariyle, 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tıpta Uzmanlık Kurulunu, tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsayan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ilişkin tüm iş ve işlemler 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Mezkûr Yönetmeliğe ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1- Yeni Yönetmelik ile birlikte tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin “program” yapılanması getirilmiştir. Program, ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik çekirdek eğitim müfredatı ve eğitim standardını karşılayacak şekilde yapılanmış birimden ya da uzmanlık eğitimi veren kurum tarafından birden fazla birimin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan fonksiyonel yapıdan oluşmaktadır. Programın eğitim yetkisine sahip olabilmesi için, uygulamalar yönünden belirli bir vaka, ameliyat, tetkik ve diğer tıbbi iş ve işlem sayısı ve çeşitliliğine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir.

Program önceki düzenlemedeki “birim” kavramının yerini almıştır. Kurumlara bağlı olmakla birlikte uzmanlık eğitimi standartlarını ve müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Program, fonksiyonel bir yapı olduğu için kurum içindeki hiyerarşik kadrolara bağlı olmadan da oluşturulabilecektir; bir üniversite hastanesinde iki farklı bilim dalı ile, bir eğitim ve araştırma hastanesinde birden fazla klinik ile, hatta birden fazla kurumun bilim dalları ya da klinikleri ile program oluşturmak mümkün hale gelmiştir.

2- Uzmanlık eğitimi verecek programların eğitim kapasiteleri “eğitici”, “donanım”, “portföy” kavramları ile tarif edilebilecek ve karşılaştırılabilecek olup, bu parametreler denetimlerde de kullanılabilecektir. “Program standardı”, müfredat yoluyla tarif ve ilan edilen, programların eğitim kapasitesini yansıtan üç müfredat bileşeninin (eğitici, donanım ve portföy) birlikte aldıkları isimdir.

3- Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişiler eğitici olarak tanımlanmıştır. Tek başlarına eğitici olmayan ancak eğitici nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alması öngörülenler ise şöyle sayılmıştır:
a) Yardımcı doçent ve başasistan kadrosunda bir yıl çalışmamış olan yardımcı doçent ile başasistanlar
b) Eğitici niteliği kazandıracak diğer unvanları (profesör, doçent, eğitim görevlisi gibi) olmayan uzmanlar,
c) İlgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri. Ayrıca mezkur Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yoluyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre profesör ve doçent unvanını almış ve 18 Temmuz 2009 tarihinden önce ilgili birimde eğitim vermeye başlamış ve halen devam etmekte olanların eğitici hakları saklı tutulmuş olup, uzmanlık eğitiminde eğitici olarak görevlendirilebilecektir.

4- 1219 sayılı Kanun’un ek 14 üncü maddesi uyarınca uzmanlık eğitim süreleri Bakanlıkça Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilecektir.

5- Tez hazırlanması sadece ana dal uzmanlık öğrencileri için zorunluluk teşkil etmektedir. Ana dal uzmanlık eğitimi için tez sürecine yönelik prensipler (jürinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesi) Tıpta Uzmanlık Kurulunca 479 nolu Karar ile belirlenerek ilan edilmiştir. 26 Nisan 2014’te yeni Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, önceki Yönetmelik’e göre oluşturulan ya da başlatılan tez sürecinin devam ettirilmesinde sakınca yoktur (örneğin, tez jürilerinin tekrar oluşturulmasına gerek yoktur). Tez jürisinin bir üyesinin kurum dışından belirlenmesi hakkındaki yeni düzenlemede “kurum” ifadesinden kastedilen, uzmanlık eğitimi programlarının bağlı olduğu kurumlardır. Bunlar; üniversitelerde tıp ya da diş hekimliği fakültesi; Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim araştırma hastaneleri; Adli Tıp Kurumu; Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıp uzmanlığı için Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, diş hekimliği uzmanlığı için Sağlık Bilimleri Merkezidir.

Hali hazırda yan dal uzmanlık eğitimi devam edenlerden tez çalışmasına başlamış olanların tez çalışmalarını tamamlamalarında - devam ettirilecek olan tez süreci nedeniyle eğitim süresinin uzamasına neden olunmayacaksa - bir sakınca bulunmamaktadır.

6- Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) işlerlik kazandıktan sonra programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları yönünden özdeğerlendirmelerini yıllık olarak UETS üzerinden Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunacaktır. Yani programlar standartlara uyumları açısından önce kendi kendilerini değerlendirip denetleyeceklerdir. Özdeğerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlamak zorundadır.

7- Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenecek olup uzmanlık öğrencilerinin eğitim aldıkları programların çalışma ve eğitim düzenlerini aksatmamak ve hasta ile çalışan güvenliği dikkate alınarak nöbet uygulaması, kurumlar tarafından aylık ortalama 3 günden daha sık olmayacak şekilde düzenlenecektir.

8- Uzmanlık eğitimi kontenjanlarına yerleştirilebilmek için aranan yabancı dil yeterliliği şartı sadece ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile sağlanabilmekteydi; bu Yönetmelik ile bu şart Bakanlıkça yapılacak ya da yaptırılacak bir sınavla da karşılanabilecektir. Yabancı dil yeterliliği için Bakanlıkça yabancı dil sınavı yapılabilecek veya yaptırılabilecektir.

ÖSYM tarafından son kez 2011 Sonbahar dönemi TUS’u için yapılmış olan mesleki yabancı dil sınavı uygulaması 7/6/2011 tarihli Yönetmelik değişikliği ile kaldırılmıştı. Bu sınava ait sınav sonuç belgeleri ilgili dil sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerliliklerini koruyacaklardır.

9- Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık öğrencisinin ücretsiz izinli sayılması yönünde düzenleme yer almakta iken yeni yönetmelik ile yapılan düzenleme uyarınca uzmanlık öğrencilerine tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilecektir. Dolayısıyla uzmanlık öğrencileri ilgili mevzuatın izin vermesi halinde özlük hakları çerçevesinde maaş almaya devam ederek görevli olarak yurt dışına gönderilebilecektir.

10- Halihazırda uzmanlık eğitimi devam eden uzmanlık öğrencilerinin tüm iş ve işlemleri, yeni yayımlanan 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

11- Yan dal Uzmanlık Sınavı Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yan dal uzmanlık eğitimi de 26 Nisan 2014 tarihli Yönetmelik ile yürütülecektir.